REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEHEMOTH-STORE.COM

SPIS TREŚCI: 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4 METODY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5 KOSZT, METODY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9 POSTANIWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10 OPINIE O PRODUKTACH

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.behemoth-store.com dba o prawa konsumentów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Wszelkie postanowienia umowy mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Z tego względu postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają powyższe przepisy.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.behemoth-store.com prowadzony jest przez MACIEJA GRUSZKĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "BEHEMOTH WEBSTORE" MACIEJ GRUSZKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska; oraz ten sam adres do doręczeń, NIP: PL5842331183, REGON: 220949515, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5. Definicje:

1.5.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.

1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.5.6. KONTO - Usługa Elektroniczna, opatrzona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem w ramach systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w której gromadzone są dane podane przez Użytkownika Serwisu oraz informacje dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.

1.5.7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna; elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim zapisanym Użytkownikom Serwisu automatyczne otrzymywanie regularnych treści kolejnych edycji newslettera, w tym informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.5.8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.5.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.5.10. SKLEP ONLINE - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.behemoth-store.com.

1.5.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - MACIEJ GRUSZKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BEHEMOTH WEBSTORE" MACIEJ GRUSZKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska i ten sam adres do doręczeń, NIP: PL5842331183, REGON: 220949515, adres poczty elektronicznej: [email protected].

1.5.12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub będąca w trakcie zawierania pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej Serwisu internetowego.

1.5.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Serwisu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.

1.5.14. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

1.5.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w bezpośrednim celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Sklep Internetowy zapewnia dostęp do następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika Serwisu - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, (2) kliknięciu pola "Zarejestruj konto" oraz (3) potwierdzeniu utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Formularz Rejestracji wymaga od Użytkownika Serwisu podania następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Utworzenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia - w takim przypadku Konto zostanie utworzone wraz ze złożonym Zamówieniem.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska.

2.1.2. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" - od tego momentu istnieje możliwość indywidualnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy (w przypadku zakupu jako firma), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/miasto, kraj, państwo), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz informacje dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter - korzystanie z Newslettera rozpoczyna się po wykonaniu przez Użytkownika łącznie trzech kroków - (1) podaniu w zakładce "Newsletter" dostępnej na stronie Sklepu Internetowego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu przycisku "Zapiszsię" oraz (3) potwierdzeniu subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.1.3.1. Usługa Newsletter Online świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do obsługi systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Usługodawcę: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączona opcja zapisywania plików Cookie oraz obsługa Javascript w przeglądarce internetowej.

2.3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wprowadzania danych, które są prawdziwe i zgodne z prawdą. Użytkownika Serwisu obowiązuje również zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Procedura reklamacyjna dotycząca Usług Elektronicznych wskazana jest w pkt 6. Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Serwisu Internetowego podawana jest w PLN i zawiera podatki. Klient jest informowany o łącznej wartości Produktu objętego Zamówieniem, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz innych kosztach lub obowiązku poniesienia tych kosztów, jeżeli nie można ustalić ich wartości, na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.3. Procedura zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje w drodze przesłania Klientowi przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierającej co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta takiej wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i przekazanie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości, o której mowa w pkt 3.3.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczana w ramach systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. METODY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności związane z Umową Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.1.1. Bank: Bank Pekao S.A.

4.1.1.2. Numer rachunku IBAN PL 40 1240 1271 1111 0011 2667 1592

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Stripe, Klarna, P24 lub PayPal.com - aktualne możliwe sposoby płatności podane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Sposoby płatności" oraz na stronie internetowej https://stripe.com, https://klarna.com, https://www.przelewy24.pl/en lub https://www.paypal.com.

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatności elektronicznych i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Stripe, P24 lub PayPal.com. Obsługa płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą prowadzona jest przez:

4.1.2.1.2. Paypal.com - PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Company,5th floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.2.1.3 Stripe.com - 510 Townsend Street San Francisco California 94103, USA

4.1.2.1.4. Klarna.com - Sztokholm, Sveavägen 46 , Szwecja

4.1.2.1.5. Przelewy24.com - ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, POLSKA

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, jest on zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 4 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub płatności kartą kredytową jest on zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy sprzedaży.

5. KOSZT, METODY I WARUNKI DOSTAW PRODUKTÓW

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są udostępniane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Polityka wysyłkowa" oraz w trakcie składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca oferuje Klientom następujące sposoby dostawy Produktu:

5.2.1. Usługi pocztowe.

5.2.2. Usługi kurierskie

5.3. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia został wskazany krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, za termin dostawy przyjmuje się najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. Termin rozpoczęcia dostawy Produktu do Klienta jest obliczany w następujący sposób::

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku bieżącego Sprzedawcy.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG

6.1. Niniejszy punkt 6 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz innych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Podstawy i zakres odpowiedzialności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6.2.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu - rzeczy ruchomej - zakupionego przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 roku określają przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 roku, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad. Zgodnie z art.. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt nabyty zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem jest wyłączona.

6.2.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej służącej jedynie jako nośnik treści cyfrowych - zakupionego przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.2.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu - treści cyfrowej lub usługi lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowych - zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 roku lub przed tym dniem, jeżeli dostawa takiego Produktu miała miejsce lub miała miejsce po tym dniu określają przepisy ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku, w szczególności art. 43h - 43q Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3. Reklamacja może być złożona przez Klienta w następujący sposób:

6.3.1. w formie pisemnej na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem funkcjonalności sklepu (link na stronie głównej oraz na stronach konta Klienta)

6.4. Produkt można wysłać lub zwrócić w ramach reklamacji na następujący adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska;

6.5. Zaleca się, aby Klient podał w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie dotyczące sposobu przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny, lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymagania określone w zdaniu poprzednim należy interpretować jako zalecenia i nie mają one wpływu na skuteczność reklamacji składanych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W przypadku zmiany danych kontaktowych podanych przez osobę składającą reklamację w trakcie jej rozpatrywania, jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7. Do reklamacji można dołączyć dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może również zwrócić się do osoby składającej reklamację o udzielenie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęć), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub przesłał oświadczenie o obniżeniu ceny z podaniem nowej ceny, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w powyższym terminie, oznacza to, że uznał reklamację za uzasadnioną.

7. POZASĄDOWE METODY ZAŁATWIANIA SKARG I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, A TAKŻE ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem ma następujące możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient ma prawo zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz. 25 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i funkcjonowania polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz. 25 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje dotyczące zasad i trybu prowadzenia mediacji przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych odpowiednich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie internetowej: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek o pozasądowe rozwiązywanie sporów do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są m.in. drogą elektroniczną pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna jest w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z kompleksowym punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład:

8.1.1. w formie pisemnej na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska;

8.1.2. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

8.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska;

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje Produkt z obowiązkiem przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - w dniu nabycia własności Produktu przez Konsumenta lub określoną osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - w dniu nabycia własności ostatniego Produktu, partii lub części lub (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów w określonym czasie - w dniu nabycia własności pierwszego Produktu;

8.4.2. dla pozostałych umów - w dniu zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieważną.

8.6. Wyroby - ruchomości, w tym ruchomości z elementami cyfrowymi:

8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Produkty - treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:

8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu - treści cyfrowych lub usługi cyfrowej - Sprzedawca, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe przekazane lub wygenerowane przez konsumenta podczas korzystania z Produktu - treści cyfrowych lub usługi cyfrowej - dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są przydatne wyłącznie w związku z treściami cyfrowymi lub usługą cyfrową, która była przedmiotem umowy; (2) odnoszą się wyłącznie do aktywności konsumenta podczas korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej świadczonej przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą być od nich oddzielone lub mogą być oddzielone jedynie z niewspółmiernym wysiłkiem; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Poza przypadkami, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej, Sprzedawca na żądanie konsumenta przekazuje mu treści inne niż dane osobowe, które zostały przekazane lub wytworzone przez konsumenta podczas korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej świadczonej przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie wpływa na prawa konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo do odzyskania od Sprzedawcy treści cyfrowych nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu - treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

8.8. Ewentualne koszty związane z odstąpieniem od umowy przez konsumenta, które konsument jest zobowiązany ponieść:

8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wysokość zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi, z uwzględnieniem ceny lub wynagrodzenia ustalonego w umowie. Jeżeli cena lub wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą do obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął ją do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem usługi jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; (6) w których przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynkowych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; (8) w których konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowe usługi, inne niż żądane przez konsumenta, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) - inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, konsument ma prawo odstąpić od umowy w zakresie dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawieranych w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług zakwaterowania innych niż w celach mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i uznał je, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 lub art. 21 sec. 1 ustawy o prawach konsumenta; (14) w przypadku świadczenia usług, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy przyjazdu do niego w celu naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

8.10. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym pkt 8 Regulaminu stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Ten punkt Regulaminu i zawarte w nim postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników Serwisu nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie uprawnia Klienta niebędącego konsumentem do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, jak również wymagać wydania przedpłaty w całości lub w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi, korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów wskutek wypadków przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą lub częściową utratę, bądź uszkodzenie Produktu, które może nastąpić w okresie pomiędzy wydaniem Produktu do przewozu a dostarczeniem go Klientowi, ani za opóźnienia w przewozie.

9.5. W przypadku dostarczenia Klientowi Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób ogólnie przyjęty przy tego rodzaju dostawach. W przypadku stwierdzenia, że utrata lub uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art.. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W przypadku Użytkowników Serwisu nie będących konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Użytkownika Serwisu.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy w odniesieniu do Umowy sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca odpowiada wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem jedynie za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wobec Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Użytkownikiem/Klientem Usługi niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy/Sprzedawcy.

9.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji na Produkt lub niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.


9.11. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

10. OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach i Sklepie internetowym na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2. Pozostawienie opinii przez Klienta jest możliwe po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem zewnętrznego widgetu) lub może być udostępniony poprzez indywidualny link otrzymany przez Klienta po dokonaniu zakupu na podany przez niego adres e-mail. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu - jeśli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona wyłącznie dla Produktów faktycznie zakupionych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy i przez Klienta, który zakupił opiniowany Produkt. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinię o Sklepie Internetowym może wystawić osoba będąca Klientem Sklepu Internetowego.

10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Dodając opinię, Klient zobowiązany jest do działania zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego (np. przy danym Produkcie) lub na zewnętrznej stronie internetowej zbierającej opinie współpracującej ze Sprzedawcą, do której odsyła na stronie Sklepu internetowego (w tym za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu internetowego).

10.6. Sprzedawca zapewnia, że publikowane opinie o Produktach pochodzą od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania mające na celu sprawdzenie, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

10.6.1. Opublikowanie opinii wystawionej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego wymaga uprzedniej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności sprawdzeniu czy osoba wystawiająca opinię jest Klientem Sklepu Internetowego - w tym przypadku Sprzedawca sprawdza czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie dodatkowo sprawdza czy dokonała zakupu recenzowanego Produktu. Weryfikacja odbywa się bez zbędnej zwłoki.

10.6.2. Sprzedawca przesyła swoim Klientom (w tym za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej zbierającej opinie, z którą współpracuje) indywidualny link na adres e-mail podany przez niego podczas zakupu - w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który zakupił Produkt w Sklepie internetowym.

10.6.3. W przypadku wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient zakupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z autorem opinii w celu wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest on Klientem Sklepu Internetowego lub zakupił recenzowany Produkt.

10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od recenzji opinii, zastrzeżenia co do tego, czy dana opinia pochodzi od Klienta, czy dany Klient kupił dany Produkt, mogą być zgłaszane w sposób analogiczny do procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt 6 Regulaminu.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca innym osobom zamieszczania fałszywych recenzji lub zaleceń klientów, a także nie zniekształca recenzji lub zaleceń klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedający zamieszcza zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje. Sprzedawca nie udostępnia recenzji sponsorowanych.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są sporządzane w języku polskim.

11.2. Zmiana Warunków:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w którym zmiany te mają wpływ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawierania umów bezterminowych na podstawie niniejszego Regulaminu (np. o świadczenie Konta - Usługi Elektronicznej), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika Serwisu, pod warunkiem spełnienia wymogów art. 384 i 384[1] Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik Serwisu został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadkach, gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownikowi Serwisu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów innych niż bezterminowe (np. Umów Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników Serwisu/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu; w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na trwające lub już złożone Zamówienia oraz zawarte, trwające lub realizowane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny; ustawa z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych przed24 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr. 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych po25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); a także inne odpowiadające im przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Ten formularz musi być wypełniony i odesłany tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Odbiorca:

"BEHEMOTH WEBSTORE"

"BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska

behemoth-store.com

[email protected]

- Informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy o dostawę następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/ świadczeniu następujących usług(* )

 

             - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

             - Nazwa konsumenta(ów)

             - Adres konsumenta(-ów)

             - Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku wysłania niniejszego formularza listem)

             - Data

(*) Niepotrzebne skreślić.