Polityka zwrotów i refundacji

Jeśli chcesz anulować zamówienie i otrzymać zwrot pieniędzy lub dokonać wymiany, prześlij nam taką informację pocztą elektroniczną na adres [email protected] .

Prosimy o zamieszczenie poniższych informacji:

1. Numer Państwa zamówienia

2. Rodzaj zapytania:

a) anulować i zwrócić niezrealizowane jeszcze zamówienie;

b) zwrócić przedmiot - proszę napisać, który przedmiot zwracasz 

c) wymienić przedmiot - proszę napisać, który przedmiot zwracasz

Aby wymienić przedmiot w naszym sklepie, wystarczy odesłać go do nas w celu zwrotu pieniędzy i zamówić przedmiot, który Cię interesuje. 

Uwaga, jeśli nie otrzymamy powyższych informacji, procedowanie Twojego wniosku potrwa dłużej niż się spodziewasz.

Jeśli Twoje żądanie wymaga odesłania przedmiotu do nas, prosimy o przesłanie nieużywanego / nieuszkodzonego produktu za pomocą darmowej przesyłki zwrotnej inPost: https://szybkiezwroty.pl/pl/BehemothWebstore

Behemoth Webstore

Gdyńska 99

80-297 Miszewo

Nie zwracamy kosztów wysyłki odesłania przedmiotów do nas jeśli wysyłasz ją inną metodą niż wspomniane wyżej Szybkie Zwroty inPost Paczkomaty.

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, POLSKA, [email protected], tel. +48 517515548 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZASADY OGÓLNE

1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych w pkt 10.8 Regulaminu. Aby zachować powyższy termin, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

1.1.1. w formie pisemnej na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", ul. Gdyńska 99, 80-297 Miszewo

1.1.2. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

1.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Zwroty i wymiana". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.3.1. dla umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje Produkt z obowiązkiem przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - w dniu nabycia własności Produktu przez Konsumenta lub określoną osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - w dniu nabycia własności ostatniego Produktu, partii lub części lub (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów w określonym czasie - w dniu nabycia własności pierwszego Produktu;

1.3.2. dla pozostałych umów - w dniu zawarcia umowy.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieważną.

1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności wydane przez Konsumenta, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Klienta sposobem dostawy innym niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje Konsumentowi odzyskania Produktu, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta udokumentowanego dowodu doręczenia zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.6. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca zaproponował osobisty odbiór Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: "BEHEMOTH WEBSTORE", Gdyńska 99, 80-297 Miszewo, Polska.

1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

1.8. Ewentualne koszty związane z odstąpieniem od umowy przez Konsumenta płatne przez Konsumenta:

1.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych z tego tytułu dodatkowych kosztów.

1.8.2. Zwroty wykonane za pomocą inPost Szybkie Zwroty są darmowe

1.8.3. W przypadku produktów usługowych, których świadczenie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy po złożeniu takiego żądania zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Wysokość zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług, z uwzględnieniem ceny lub wynagrodzenia określonego w umowie. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są wyższe, podstawą do obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa świadczonych usług.

1.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:

1.9.1. (1) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że prawo odstąpienia od umowy wygasa z chwilą wykonania usługi przez Sprzedawcę (2) umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) umów, w których dostarczony Produkt lub usługa nie są prefabrykowane, lecz są produkowane według specyfikacji konsumenta lub mają na celu zaspokojenie niestandardowych potrzeb konsumenta; (4) umów, w których dostarczony Produkt jest łatwo psujący się lub ma krótki termin przydatności do użycia; (5) umów dotyczących Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przy dostawie; (6) umów dotyczących Produktów, które przy dostawie, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami; (7) umów dotyczących dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i które mogą być dostarczone dopiero po upływie 30 dni, a których wartość zależy od wahań rynkowych, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) umów, w których konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca przybył do lokalu konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca dodatkowo wykona inne usługi niż żądane przez konsumenta lub dostarczy Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, konsument ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie dodatkowych usług lub Produktów; (9) umów dotyczących dostarczania nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przy dostawie; (10) umów dotyczących dostarczania dzienników, czasopism okresowych lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę; (11) umowy zawierane w trybie aukcji publicznej; 12) umowy dotyczące świadczenia usług w zakresie zakwaterowania innego niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu pojazdów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli umowa określa termin lub okres świadczenia usługi; (13) umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli rozpoczęcie świadczenia usług nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminów odstąpienia od umowy i po uprzednim poinformowaniu konsumenta przez Sprzedawcę o utracie uprawnień do odstąpienia od umowy.