POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BEHEMOTH-STORE.COM

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

7. PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE OPERACYJNE I ANALITYKA 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie będzie ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje dotyczące stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych w Sklepie Internetowym.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MACIEJ GRUSZKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BEHEMOTH WEBSTORE" MACIEJ GRUSZKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gdyńska 99, 80-297 Miszewo,NIP 5842331183, REGON 220949515, adres poczty elektronicznej: [email protected], - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub innego wygaśnięcia zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora wobec osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku skutecznego sprzeciwu w tym zakresie osoby, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa obligującymi Administratora do przechowywania ksiąg podatkowych (do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy prawa podatkowego stanowią inaczej).
Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń po stronie Kontrolera lub takich, które mogą powstać w stosunku do Kontrolera. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane przechowywane są przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia roszczeń wobec Administratora wynosi 6 lat).
Korzystanie z witryny Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora wobec osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia wynika z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analizowanie ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora wobec osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Termin przedawnienia wynika z przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego,  przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Sklepu Internetowego lub Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. 

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kart ą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z metody płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności dokonywanych przez Klienta .

4.3.3. usługodawcy dostarczający Administratorowi rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą oraz świadczący Administratorowi pomoc techniczną) - Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze(w szczególności biuro rachunkowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszym dokumentem.

4.3.5. dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów i innych podobnych narzędzi umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, które umożliwiają przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych) oraz przekazywanie w tym celu danych osobowych osoby odwiedzającej tym dostawcom , w tym:

4.3.5.1. Meta Platforms Ireland Ltd. - Administrator wykorzystuje na stronie Sklepu Internetowego wtyczki społecznościowe Facebook (np. przycisk Lubię to, Udostępnij lub logowanie z wykorzystaniem danych logowania Facebook) i w związku z tym gromadzi oraz przekazuje dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony internetowej Sklepu firmie Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami ochrony prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług - niezależnie od tego, czy Usługobiorca posiada konto w serwisie Facebook i czy jest zalogowany w serwisie Facebook).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie -osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. 

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa lub na karcie pamięci smartfona - w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje na temat plików cookies, a także historia ich powstawania, znajdują się między innymi tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Z uwagi na ich dostawcę:

1) własne (utworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz 2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
Ze względu na okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania ze Sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany parametrami każdego pliku lub do momentu ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich wykorzystania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Sklepu internetowego), 2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony internetowej Sklepu internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 3) analityczne i wydajnościowe pliki cookies (zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego), 4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbieranie informacji o osobie odwiedzającej stronę Sklepu internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzenia skuteczności oraz prowadzenia innych działań marketingowych, w tym na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu internetowego, takich jak portale społecznościowe lub inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep internetowy)

7.3.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies, gdy osoby odwiedzające korzystają ze strony Sklepu Internetowego, w następujących szczególnych celach:

Cele wykorzystywania plików cookies w Sklepie Internetowym Administratora::
identyfikację Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym oraz wykazanie, że są zalogowani (niezbędne pliki cookies)
zapamiętanie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (niezbędne pliki cookies)
zapamiętanie danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (niezbędne i/lub funkcjonalne/preferencyjne pliki cookies)
dostosowywanie zawartości strony internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego (cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenie anonimowych statystyk obrazujących sposób korzystania z witryny Sklepu Internetowego (analityczne i wydajnościowe pliki cookies)
wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetlanych reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, tj. badania zachowań osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich aktywności (np. wielokrotne odwiedziny na określonych stronach internetowych, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczania im reklam dopasowanych do ich oczekiwanych zainteresowań, także gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Ireland Ltd. i Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki marketingowe, reklamowe i społecznościowe pliki cookies)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres działania plików Cookies oraz ich dostawca) są aktualnie wysyłane przez stronę internetową Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki "Cookies".
W Firefoxie:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki "Dozwolone" lub "Zablokowane", (3) kliknij "Cross-site tracking cookies", "Social network trackers" lub "Content from trackers"
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij na menu "Narzędzia", (2) przejdź do zakładki "Opcje internetowe", (3) przejdź do zakładki "Ogólne", (4) przejdź do zakładki "Ustawienia", (5) kliknij na pole "Wyświetl pliki"
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki "Cookies".
w Safari:
(1) kliknij na menu "Preferencje", (2) przejdź do zakładki "Prywatność", (3) kliknij na pole "Zarządzaj danymi witryny"
Niezależnie od przeglądarki, korzystając z dostępnych narzędzi, np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ or: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć opcję zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim przypadku może to jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. może nie być możliwe zrealizowanie ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niepamięć Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na wykorzystywanie plików Cookies przez nasz Sklep internetowy - zgodnie z przepisami zgoda taka może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w sekcji pomocy przeglądarki internetowej oraz na następujących stronach internetowych (wystarczy kliknąć na link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Zebrane dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym oraz analizowaniu ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie internetowym zbiera dane takie jak źródła i medium pozyskiwania osób odwiedzających Sklep internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu internetowego, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z których odwiedzają stronę, IP i domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (płeć wiek) i zainteresowania. 

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych świadczonych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Facebook Pixel świadczonej przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam i dowiadywać się, jakie działania podejmują osoby odwiedzające Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom reklamy dostosowane do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące działania Piksela Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienie reklam na Twoim koncie w serwisie Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. 

8. PRZEPISY KOŃCOWE

8.1. Sklep internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych. Kontroler zachęca, aby w momencie przejścia na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Sklepu internetowego Kontrolera.